Amgueddfa Gwefr Heb Wifrau

Wireless in Wales Museum

Atal y Wasg

 
Bydd yr Amgueddfa ar agor ddydd Gwener, 01/02/2020. 
11:00 - 15:00

 

Bydd yr Amgueddfa ar agor ddydd Sadwrn, 01/02/2020. 
11:00 - 15:00

 

Mae'r e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.

 

 

Mewngofnodi

Datblygiad Dysgu

DARPARIAETH DYSGU I GWEFR HEB WIFRAU


Mawrth 2011 - 2013


Prosiect a ariennir gan CDL
 


Cymeradwywyd arian ar gyfer prosiect Darpariaeth Dysgu i Gwefr Heb Wifrau yn ystod Gaeaf 2010/11.  Dros y ddwy flynedd diwethaf mae llawer o weithgaredd wedi digwydd i gyfoethogi y corff ac i amlygu ei botensial dysgu gydol oes o fewn y gymuned a thu hwnt.

 

Mae'r prosiect yn canolbwyntio ar dreftadaeth radio a darlledu yng Ngymru ac mae'n ymdrechu i gynnig mynediad i gynulleidfa ehangach gan gyflwyno gweithdai Cynllun Allweddol 2 mewn Hanes a Thechnoleg yn ogystal a digwyddiadau dysgu gydol oes i'r gymuned leol gan gynnwys grwpiau ieuenctid, pobl hyn a theuluoedd.

Unwaith y derbynwyd y grant y dasg gyntaf i'r pwyllgor rheoli oedd recriwtio swyddog datblygu dysgu.  Penderfynnwyd rhannu'r swydd rhwng Jacqui Bentley a Mair Jones.

 

Cefnogodd Sharon Newell y ddwy yn y mwyafrif o'u tasgau, yn arbennig mewn perthynas a'r digwyddiadau cyhoeddus a denu gwirfoddolwyr newydd.

Drwy gydol y prosiect bu rhwng 12 a 15 o wirfoddolwyr newydd yn brysur yn cyflwyno a chynorthwyo gyda'r gweithgareddau addysgol.  Rhaid cyfeirio'n benodol at David Crawford sydd, fel, gwirfoddolwr wedi llwyr dderbyn pwysigrwydd mynediad cyhoeddus i'r casgliadau a'u hanes ac wedi dangos hynny mewn nifer o ffyrdd gan gynnwys gweithio drwy gydol y flwyddyn gyda chlwb gwyddoniaeth mewn ysgol leol (Santes Ffraid) a denu thrafodaeth arbennigol ryngwladol yn falfiau radio'r amgueddfa drwy gyfrwng Flickr.

 

Dros y ddwy flynedd cafodd staff a gwirfoddolwyr cryn dipyn o gyfleoedd hyfforddiant.  Sicrhawyd gwasanaeth gwyddonwyr ac arbenigwyr radio i gyflwyno sgyrsiau i'r staff ar y manylion techneol ac i egluro pwysigrwydd y di-wifr fel bod y wybodaeth yn cael ei addasu ar gyfer ystod o gynulleidfaoedd.  Bu yr holl staff a gwirfoddolwyr ar nifer o ymweliadau i safleoedd trosglwyddo pwysig yng Ngymru tebyg i Waunfawr.  Arweinwyd yr ymweliad hwnnw gan David Crawford fel aelod o Sefydliad Peirianneg a Thechnoleg.

 

O fewn yr amcan gyffredinol - cydweithio gyda ysgolion lleol a grwpiau cymunedol ar ddatblygu gweithgareddau a phrosiectau dysgu yn seiliedig ar yr amgueddfa ac ynglŷn â hanes radio yng Ngymru a gweithio tuag at achrediad fel amgueddfa - roedd tri amcan mwy pendant - i ddehongli a gwneud y casgliad yn haws i''w ddeall drwy fyrddau arddangos, cyfleon addysgol a dulliau eraill; i sicrhau dichonolrwydd tymor hir yr amgueddfa; a gwella y cynnwys dysgu yn arddangosfeydd y galeri.  Mae rhai pethau yn haeddu sylw arbennig.

Datblygiwyd deg pecyn o gynlluniau gwersi hyblyg, yn ymestyn o gyfathrebu i dechnoleg y 1940au i astudiaethau lleol.  Mae'r pecynnau i gyd yn ddwy-iethog ac wedi ei digideiddio gan ddefnyddio Powerpoint fel y gellir eu haddasu yn unol a phwyslais yr ysgol.  Mae Jacqui wedi hyfforddi nifer o wirfoddolwyr i drin y gwybodaeth a chyflwyno'r sesiynnau.

 

Cefnogodd Jacqui y gwirfoddolwr newydd, David Crawford, i weithio gyda clwb gwyddoniaeth lefel 'A' yn ysgol Santes Ffraid a hefyd gyda myfyriwr profiad gwaith.  Datblygodd David y mentrau yma gan ddod a byd radio a pheirianeg i gynulleidfa newydd ifanc.

Prosiect blaenorol gan yr amgueddfa oedd casglu hanesion llafar am hanes radio a'i bwysigrwydd yn y dref.  Bu'n  bosibl i Jacqui, ynghŷd â Sharon i ddefnyddio peth o'r deunydd yn y pecynnau ysgol.

Un o dasgau Mair oedd i weithio gyda Cymdeithas Ddinesig Dinbych ar yr arddangosfa Dinbych Ddoe, Heddiw ac Yfory.  Adeiladwyd ar hyn drwy gymryd rhan ym mentrau Drysau Agored Treftadaeth y dref yn 2011 a 2012 pan fu'r amgueddfa yn gweithio gyda phobl mewn gwisgoedd hanesyddol yn ail-greu sefyllfaoedd oedd yn dod a'r hanesion llafar ac amseroedd y setiau radio yn fyw.  Roedd y digwyddiadau yma yn hysbys i'r tywyswyr trefol a, fel canlyniad i hyn a anogaeth Mair, mae'r amgueddfa rwan yn rhan o'u teithiau.

 

Gwisgodd Mair mewn gwisg hanesyddol ei hun ambell waith i greu'r olygfa a hwyluso sesiynnau allanol ac o fewn yr amgueddfa. Gyda David Crawford arweiniodd sesiwn atgofion mewn Cartref Gofal yn Ninbych, un arall mewn canolfan ddydd ac yn ystod ymweliad cybiau gyda'r amgueddfa.

Menter arall o bwys oedd presenoldeb Gwefr Heb Wifrau yn yr Eisteddfod Genedlaethol yn Wrecsam yn 2011.  Llwyddodd yr amgueddfa i staffio stondin drwy gydol yr Eisteddfod a creu argraff o fewn y gymuned Gymraeg.  Roedd hysbysfyrddau ac arbrofion a derbynwyd sylwadau ac ymateb cadarnhaol.  Roedd hyn yn gyfle i wirfoddolwyr newydd i gymryd rhan.

 

Trefnwyd cyfres o ddarlithoedd cyhoeddus yn seiliedig ar dechnoleg, gwyddoniaeth ac unigolion pwysig yn natblygiad radio.  Cyflwynwyd y rhan fwyaf o'r darlithoedd yn yr amgueddfa - un yn ystod Wythnos Genedlaethol Gwyddoniaeth a Pheirianeg - er mai darlith yn y Bala gafodd dderbyniad arbennig a sylw ar draws dudalen ddwbl yn y Daily Post.

Mae ein gwirfoddolwyr yn bresennol yn yr amgueddfa drwy'r wythnos ac yn croesawu ymwelwyr drwy apwyntiad ac ar hap.

Unwaith bydd y gwaith adnewyddu wedi ei gwblhau bydd yr amgueddfa yn agor yn rheolaidd gyda oriau agor wedi eu hysbysebu.

Digwyddiadau

Mae'r Amgueddfa yn trefnu sgyrsiau misol rheolaidd yn y Saesneg neu'n ddwyieithog.  Rydym hefyd yn trefnu nifer o sgyrsiau yn y Gymraeg bob blwyddyn. Mae'r sgyrsiau fel arfer ar ddydd Gwener ac yn dechrau am7y.h. Rhestrir isod y digwyddiadau gyda'r sgyrsiau wedi eu hamlygu.

 

"Construction of the Conwy Tunnel"

Sgwrs gan: John Barr

21/02/2020 : 19:00

Prosiect CDL

Daeth y prosiect 2 flynedd i ddatblygu ein darpariaeth dysgu i ben yn Ebrill 2013.  Fe'i arianwyd gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri a roedd yn ein galluogi i gael 3 aelod o staff rhan amser i ddatblygu adnoddau dysgu, gwella arddangosfeydd dysgu, trefnu digwyddiadau ac ymweliadau â'r Amgueddfa ac ati.  Mae mwy o fanylion ar gael drwy glicio ar Prosiectau yn y ddewislen uchod neu glicio yma.Lottery Logo