Amgueddfa Gwefr Heb Wifrau

Wireless in Wales Museum

Atal y Wasg

 
Bydd yr Amgueddfa ar agor ddydd Gwener, 01/02/2020. 
11:00 - 15:00

 

Bydd yr Amgueddfa ar agor ddydd Sadwrn, 01/02/2020. 
11:00 - 15:00

 

Mae'r e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.

 

 

Mewngofnodi

Diweddariad misol, Ionawr 2020

Diweddariad misol, Ionawr 2020

 

 

 

Blwyddyn Newydd Dda!

 

 

Wrth daro golwg nôl ar 2019, rhaid llongyfarch gwirfoddolwyr a chefnogwyr Amgueddfa Gwefr heb Wifrau am flwyddyn brysur a llwyddiannus.  Mae ehangu’r oriau agor wedi galluogi mwy o ymwelwyr i alw draw ac mae’r niferoedd sy’n mynychu’r darlithiau misol ar nos Wener wedi cynyddu yn sylweddol.  Mae’r Boreau Crefftau i blant (ac oedolion) yn mynd o nerth i nerth ac mae’r Boreau Coffi bob tri mis wedi hen sefydlu erbyn hyn.  Mae ‘na fwy o alw ar ein siaradwyr i fynd allan i ymweld â grwpiau cymunedol o gwmpas Gogledd Cymru, gan deithio mor bell ag Ynys Môn a Chilgwri.  Yn aml, mae’r grwpiau hyn wedyn yn trefnu taith i’r Amgueddfa i gael gweld yr arddangosfa.  Diolch i bawb am eu hymdrechion a’u hymroddiad.

 

Bore Coffi Rhagfyr

 

 

 

Derbyniom nifer o arddangosion yn ystod y flwyddyn hefyd a diolchwn i bawb am eu haelioni.  Y Radio Commodore de Luxe Supersonic a gafodd ei gynhyrchu yn Zimbabwe yn 1980 ac a ddefnyddiwyd i wrando ar Wasanaeth Byd y BBC o’r wlad honno.  Derbyniwr Band Byd Sony ICF-SW7600 ynghyd â’r bocs gwreiddiol a’r cyfarwyddiadau.  Seinydd hi-fi domestig Tannoy modern sy’n cael ei ddefnyddio ar hyn o bryd i wneud cymhariaeth â’r Voigt Corner Horn o 1939.  Llawlyfr 1930 y BBC a ‘Book of Practical Television’ o 1935 sy’n cynnwys llawer o wybodaeth dechnegol am deledu’r cyfnod yn ogystal â chyfarwyddiadau ar sut i adeiladu eich teledu eich hun.

 

 

Y Radio Commodore de Luxe Supersonic

 

Wrth edrych ymlaen i 2020, nodwn fod yr Amgueddfa ar agor bob dydd Gwener, 11.00-15.00, a dydd Sadwrn cyntaf pob mis yn ystod y gaeaf.  Croeso i unrhyw un alw am baned (a chacen weithiau) – mae nifer o bobl yn gwneud yn rheolaidd!  Os nad ydy’r adegau yna yn gyfleus, mae’n bosib trefnu ymweliad ar unrhyw adeg arall wrth gysylltu â

Mae'r e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.

 

Cynhelir ein cyfres ddarlithiau ar nos Wener am 7 o’r gloch, yn yr Amgueddfa:

 Cynhelir ein cyfres ddarlithiau ar nos Wener am 7 o’r gloch, yn yr Amgueddfa:
Ionawr 17eg - bydd David Crawford yn siarad am “Y Transistor” ar Noson y Curadur.
Chwefror 21ain - bydd John Barr yn siarad am “Adeiladu Twnel Conwy”.
Mawrth 20fed - bydd Dr. Hywel Watkin yn cyflwyno Darlith Flynyddol David Edward Hughes, ac yn siarad am “Humphrey Llwyd y Cartograffwr o Foxhall”.
Ebrill 3ydd - bydd Mike Farnworth yn siarad am “Ffynhonnau sanctaidd Cymru – cyswllt byw â’r gorffennol paganaidd”.
Mai’r 15fed - bydd Alison Bromley yn siarad ar “Ymchwilio i Hanes eich Teulu”.
Mehefin 19eg - bydd Eurig Jones yn siarad am “Ein Harfordir Gwyllt”.
Croeso cynnes i bawb!

Diweddariad misol, Rhagfyr 2019

Diweddariad misol, Rhagfyr 2019

 

 Diolch i David Roberts, Amatur Radio sy’n ymwelydd cyson â’r Amgueddfa, a gyflwynodd ddwy ddarlith i ni yn ddiweddar, un ar fyr rybudd oherwydd amgylchiadau annisgwyl.  ‘Stori’r Haul’ oedd testun ei ddarlith gyntaf a dechreuodd trwy sôn am bwysigrwydd yr haul i bobl trwy hanes.  Yn yr Hen Aifft, er enghraifft, roedd pobl yn addoli’r haul fel duw; galwyd Louis XIV o Ffrainc yn yr ail ganrif ar bymtheg yn ‘Frenin Haul’ ac mae gan 14 o faneri cenedlaethol lun yr haul arnynt ar hyn o bryd.  Soniodd am ddatblygiadau gwyddonol yn astudiaethau’r haul dros y canrifoedd, yn arbennig yng nghyfnod y Dadeni.  Sylweddolodd Copernicus mai’r haul oedd canolbwynt cysawd yr haul, ac nid y ddaear fel y credwyd ynghynt.  Yn 1608, dyfeisiodd Hans Lipperhey delesgop, ac yn 1609 cynhyrchodd Galileo Galilei ei ‘perspective glass’ a chael ei garcharu yn ei gartref gan yr ‘Inquisition’ am wneud.  Yn 1661, sefydlodd Brenin Siarl II y Gymdeithas Frenhinol (i Wella Gwybodaeth Naturiol), ac un o’i sylfaenwyr oedd Newton a oedd yn cynnal arbrofion ar olau.  Sefydlodd y Brenin Arsyllfa Brenhinol Greenwich hefyd yn 1676 ar gyfer mordwyo.  Aeth David ymlaen wedyn i sôn am astudiaethau mwy diweddar ar yr haul a phlanedau eraill, gan gyfeirio at chwiliedyddion solar sy’n tynnu lluniau o’r haul wrth fynd heibio – mae rhai ohonyn nhw yn dal i fod mewn orbit.  Mae telesgop gofod Hubble wedi dangos lleoliad y ddaear a chysawd yr haul yn ein galaeth ni – mae’r ddaear yn yr ardal drigiadwy sy’n cael ei galw yn ardal ‘goldilocks’.  Gorffennwyd y ddarlith gyda sesiwn fywiog iawn o gwestiynau, oedd yn dangos gwybodaeth eang a diddordeb y gynulleidfa yn y maes. 

 

 

"Edau ar draws y cefnfor, y cebl Trawsiwerydd cyntaf” oedd testun ail ddarlith David, pan roddodd grynodeb i ni o’r ymdrechion i gysylltu de-orllewin Iwerddon â dwyrain Canada trwy’r telegraff.  Fredric Newton Gisbourne oedd y cyntaf i gychwyn ar y gwaith trwy osod cebl o St. John’s i Halifax yn ne-ddwyrain Canada yn 1852.  Yn 1857 dan nawdd Cyrus West Field, dechreuwyd arbrofi ar Gefnfor yr Iwerydd. Yn y ddwy ymgais gyntaf, anfonwyd dwy long yn cario milltiroedd o gebl yr un, i gyfarfod yng nghanol y cefnfor a dechreuwyd gollwng y cebl i’r môr wrth iddynt deithio nôl i’w porthladdoedd, ond methiant fu.  Yn 1858 llwyddwyd i osod y cebl yn ei le, ac anfonodd Brehnines Fictoria neges at Arlywydd UDA a derbyn ateb, ond torrodd y cebl yn fuan wedyn.  Thomas Brassey noddodd y bedwaredd ymgais yn 1865, pan ddefnyddiwyd un llong yn unig, ond roedd nam ar y cebl hwnnw hefyd.  Yn 1866 cynhyrchwyd cebl newydd a hwnnw oedd y “cebl Trawsiwerydd cyntaf” a alluogodd negeseuon i gael eu hanfon o Iwerddon i Ganada ac yn ôl.  Cyrus West Field oedd yn gyfrifol am yrru’r maen i’r wal trwy ei ddyfalbarhad dros y blynyddoedd, ac erbyn ei farwolaeth roedd 10 cebl ar draws yr Iwerydd yn cario ‘traffig’ cynyddol.

 

 

Yn More Crefftau fis Tachwedd, bu Carole yn dangos sut mae addurno poteli a gosod golau tu mewn iddyn nhw.  Yn y llun cyntaf, mae Imogen, Ann, Tomos ac Eva wrthi yn ddiwyd.  Yn yr ail lun, maen nhw’n arddangos eu poteli nhw, a rhai Hannah a Katie hefyd.  Mae ’na le i un neu ddau arall i ymuno â ni ar y Boreau Crefftau hyn ar ddydd Sadwrn cyntaf y mis, os ydych yn dymuno.

 

Croeso i bawb i’n cyfres ddarlithiau am 7.00 o’r gloch nos Wener yn yr Amgueddfa:

 

Ar Ragfyr 13eg, bydd David Crawford yn cyflwyno “Noson o Gerdyn Prawf y BBC a’r gerddoriaeth”.

 

Noson y Curadur yw Ionawr 17eg, a bydd David Crawford yn siarad am

“Y Transistor”.

 

Ar Chwefror 21ain, bydd John Barr yn siarad am

“Adeiladu Twnel Conwy”.

 

Ar Fawrth 20fed, bydd Dr. Hywel Watkin yn cyflwyno Darlith Flynyddol David Edward Hughes, ac yn siarad am

“Humphrey Llwyd y Cartograffwr o Foxhall”.

 

 

Diweddariad misol, Tachwedd 2019.

Diweddariad misol, Tachwedd 2019.

Cychwynnwyd cyfres ddarlithiau 2019-2020 gyda sgwrs gan Dr. Frank Nicholson ar “Beth mae rhewlifoedd wedi ei wneud i ni?”  Testun amserol iawn ar ôl angladd rhewlif Okjokull yng Ngwlad yr Iâ ym mis Awst ac ar union ddiwrnod y brotest byd-eang yn erbyn newid yn yr hinsawdd o dan arweiniad Greta Thunberg a phobl ifanc.  Dangosodd Dr. Nicholson luniau hyfryd o rewlifoedd mewn gwahanol rannau o’r byd heddiw a disgrifiodd Oes yr Iâ dros Ewrop a Chymru 18,000 o flynyddoedd yn ôl.  Gwelir effaith Oes yr Iâ yn y tirlun, gyda’r dyffrynnoedd rhewlifol, y cymoedd, y cribau a’r dyddodion sy’n sail i’r pridd ac agregrau a ddefnyddiwn.  Mae rhewlifoedd y presennol yn ffynhonnell bwysig o ddŵr ar gyfer cynhyrchu trydan dŵr ond gall y dŵr lifo i’r môr a chodi lefel y môr, fyddai wedyn yn bygwth llawer o ynysoedd a dinasoedd ar draws y byd ac yn gorfodi pobloedd i symud.  Awgrymodd petai’r cap iâ ar yr Ynys Las (Greenland) yn toddi byddai Llif y Gwlff yn peidio a byddai Cymru lawer oerach.

 

 

Roedd penwythnos Drysau Agored yn brysur yn yr Amgueddfa gydag ymwelwyr o bell ac agos.  Diolch i bawb a gefnogodd ein Bore Coffi ar y dydd Sadwrn.

 

Mae ein Boreau Crefftau ar ddydd Sadwrn cyntaf pob mis yn tyfu mewn poblogrwydd, ac mae oedolion yn ogystal â phlant yn dod erbyn hyn.  Eirin oedd thema Bore Crefftau mis Hydref gan ei fod yn cyd-daro â diwrnod Gŵyl Eirin Dinbych.  Yn y llun cyntaf, mae Tomos, Eva, Imogen a Zoe yn creu eirin o glai.

 

 

 

 

 

 

A dyma’r gwaith gorffenedig.

 

Yn y llun nesaf, gwelir Judith a Heather yn peintio bagiau siopa cotwm â lluniau o eirin a phethau hydrefol eraill, o dan arweiniad Avril.  Diolch i Carole am drefnu.

 

Hoffem ddiolch i’n Mentor Amgueddfeydd Susan Dalloe am ei harweiniad a’i chymorth i ni ers cychwyn Gwefr heb Wifrau.  Dymunwn yn dda iddi wrth iddi symud i swydd newydd yn Llundain.  Croesawn Carly Davies fydd yn cymryd ei lle ac edrychwn ymlaen i gydweithio efo hi.

Hoffem ddiolch i Clwyd Wynne am fod yn Gadeirydd y Pwyllgor am rai blynyddoedd.  Gwerthfawrogwn ei gyfraniad i ddatblygiad yr Amgueddfa.  Croesawn Carole Lomax fel Cadeirydd newydd a diolchwn iddi hi am ei gweithgarwch ar ran yr Amgueddfa.

Yn ogystal, diolch i’r gwirfoddolwyr newydd sydd wedi ymuno â ni yn ddiweddar.

 

 

 

Croeso i bawb i’n cyfres ddarlithiau am 7.00 o’r gloch nos Wener yn yr Amgueddfa:

Ar Dachwedd 15fed, bydd David Roberts yn sôn am

“Edau ar draws y cefnfor, y cebl Trawsiwerydd cyntaf”.

Ar Ragfyr 13eg, bydd David Crawford yn cyflwyno

“Noson o Gerdyn Prawf y BBC a’r gerddoriaeth”.

Noson y Curadur yw Ionawr 17eg, a bydd David Crawford yn siarad am “Y Transistor”.

Bwriadwn gynnal Noson Gwis hefyd yn y dyfodol agos.  Gwyliwch y wefan am fanylion.

 

Bydd ein Bore Coffi Nadolig â Stondinau ar Ragfyr 7fed yn Eirianfa, ar y cyd â Mind Dyffryn Clwyd a Gild Eglwys St. Tomos, 10.00-12.00.  Croeso cynnes i bawb fel arfer.

 

 

 

 

 

Digwyddiadau

Mae'r Amgueddfa yn trefnu sgyrsiau misol rheolaidd yn y Saesneg neu'n ddwyieithog.  Rydym hefyd yn trefnu nifer o sgyrsiau yn y Gymraeg bob blwyddyn. Mae'r sgyrsiau fel arfer ar ddydd Gwener ac yn dechrau am7y.h. Rhestrir isod y digwyddiadau gyda'r sgyrsiau wedi eu hamlygu.

 

"Construction of the Conwy Tunnel"

Sgwrs gan: John Barr

21/02/2020 : 19:00

Prosiect CDL

Daeth y prosiect 2 flynedd i ddatblygu ein darpariaeth dysgu i ben yn Ebrill 2013.  Fe'i arianwyd gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri a roedd yn ein galluogi i gael 3 aelod o staff rhan amser i ddatblygu adnoddau dysgu, gwella arddangosfeydd dysgu, trefnu digwyddiadau ac ymweliadau â'r Amgueddfa ac ati.  Mae mwy o fanylion ar gael drwy glicio ar Prosiectau yn y ddewislen uchod neu glicio yma.Lottery Logo