Amgueddfa Gwefr Heb Wifrau

Wireless in Wales Museum

Atal y Wasg

Bydd yr Amgueddfa ar agor dydd Llun, 27/05/2019.  

 

 

Mae'r e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.

 

 

 

 

 

 

 

 

Mewngofnodi

Diweddariad misol, Ebrill 2019.

Diweddariad misol, Ebrill 2019.

 

 

I nodi Dengmlwyddiant Gwefr heb Wifrau ym mis Hydref 2018, comisiynwyd cerflunwaith gan Studio MADE a fyddai’n cyfuno elfennau o fyd celfyddyd, gwyddoniaeth a thechnoleg.  Cyflwynwyd y gwaith gorffenedig i’r Amgueddfa yn ystod Darlith Goffa David Edward Hughes ar Fawrth 15fed, 2019.  Disgrifiodd Mark ac Angela y broses o ddylunio a chreu’r gwaith, ar ôl astudio casgliad yr Amgueddfa, gyda’r bwriad o drawsyrru goleuni a sain rhwng cerflunweithiau digidol rhyngweithiol.  Disgrifion nhw hefyd sut y ffurfiwyd yr arddangosfa yn y Stiwdio ar benwythnos Drysau Agored Dinbych a oedd yn cynnwys delweddau arteffactau o’r casgliad ac hen fideos o fyd radio.  Cafwyd ymateb brwdfrydig iawn gan aelodau’r gynulleidfa, a gobeithir medru defnyddio’r cerflunwaith yn y dyfodol yn ein gwaith gyda phlant a phobl ifanc.  Yn y lluniau, gwelir Mark ac Angela yn gosod y cerflunwaith yn ei le a Mark yn dangos i Vesi sut i’w ddefnyddio.

 

‘Daearyddiaeth, Daeareg a Gemfeini’ oedd testun darlith Tony Vine yn ddiweddar.  Disgrifiodd sut yr ennynwyd diddordeb newydd ynddo ar ôl ymddeol, pan welodd fwced yn llawn o gerrig o’r traeth a pheiriant twmblo cerrig gerllaw.  Mae’r diddordeb wedi datblygu i fod yn angerdd erbyn hyn ac mae’n cydnabod ei fod yn ‘Emydd gydag angerdd am gemfeini a ffosiliau’.  Rhoddodd eglurhad i ni ar sut mae gemfeini wedi cael eu ffurfio mewn gwahanol fathau o greigiau dros y blynyddoedd a sut maen nhw’n dod i’r wyneb.  Soniodd am sut y bu’r cyfandiroedd yn symud yn y gorffennol, gan nodi dau bwynt o ddiddordeb hynod – roedd yr Alban yn arfer bod yn rhan o Norwy, oherwydd gellir gweld yr un gadwyn o fynyddoedd gwenithfaen yn y ddwy wlad; mae cyfandir America yn drifftio 2½ cm i ffwrdd oddi wrth gyfandir Ewrop bob blwyddyn.  Yn y llun, gwelir Tony gyda rhan o’i gasgliad o gemfeini, gemwaith a ffosiliau.

 

 

Roedd yr Amgueddfa yn llawn bwrlwm ar fore Sadwrn, Mawrth 2il, pan gynhaliwyd nifer o weithgareddau yno yr un pryd.  Roedd yr Amatyriaid Radio yn brysur yn cysylltu ag Amatyriaid eraill ar draws y byd, y plant i fyny’r grisiau yn mwynhau’r Bore Crefftau a’r gweddill ohonom yn mwynhau danteithion y Bore Coffi.  Ar ben hyn i gyd, daeth ymwelwyr o Sir Gaer i Ddinbych yn unswydd i weld ein casgliad.

Yr Amatyriaid Radio

 

 

Pobl yn mwynhau’r Bore Coffi

 

 

 

Dyma Bryn Humphreys, un o gefnogwyr Gwefr heb Wifrau, yn gwisgo cap radio a brynodd pan oedd yn gwylio Ras Moduron Le Mans yn Ffrainc yn 1990, er mwyn cael gwrando ar y sylwebaeth Saesneg.  Sylwch ar yr aerial a’r botymau tiwnio a lefel sain ar yr ochr dde ( i Bryn) a bag yn cynnwys y batri ar yr ochr chwith.

 

 

 

Cynhelir dwy ddarlith yn ein cyfres ar nos Wener am 19.00 cyn yr haf:

 

Mai 17eg, Sue Clark yn siarad am “Golygu a Thrin Ffotograffiaeth”.

 

Mehefin 21ain, Mike Farnworth yn siarad am “Y Cymry yn Lerpwl”.

 

Fel rhan o Wyl Ganol Haf Dinbych, byddwn hefyd yn cynnal: 

Bore Coffi Haf a Stondin Blanhigion yn yr Amgueddfa, 01/06/19, 10.00-12.00. 

Bore Crefftau i blant oed 6-12, 01/06/19, 10.30-12.30.  Cysylltwch â’r Amgueddfa i gadw lle.

Mae'r e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.

 

Noson Gwis, 11/06/19, 19.00 – 21.00.

Diwrnod Technegol Ymarferol i Deuluoedd, 15/06/19, 11.00-15.00.

Croeso cynnes i bawb a diolch am eich cefnogaeth.

 

 

 

 

 

 

Diweddariad misol, Mawrth 2019

Diweddariad misol, Mawrth 2019

 

‘Darlledu Digidol Cymunedol’ oedd teitl darlith gyntaf Amgueddfa Gwefr heb Wifrau yn 2019 a chafwyd darlith ysbrydoledig gan Selwyn Williams a Ceri Cunnington o BROcast Ffestiniog.  Llwyfan cyfryngau cymunedol ym Mlaenau Ffestiniog a’r Fro yw BROcast a sefydlwyd ar ôl ymweld â Radio Beca yn Felinfach, Ceredigion.  Mae’n defnyddio’r We, Google, YouTube, Facebook, Twitter ac ati at ddibenion cymdeithasol, cymunedol, er mwyn galluogi lleisiau lleol i gyfathrebu â’i gilydd.  Dathlu cymunedau yw’r bwriad, yn ogystal â rhannu syniadau am yr heriau sy’n bodoli mewn cymunedau gwledig, ac ysbrydoli adfywiad cymdeithasol ac economaidd.  Mae’r rhan fwyaf o gynnyrch BROcast Ffestiniog ar hyn o bryd yn cynnwys fideos am bynciau sydd o ddiddordeb lleol ac sy’n hyrwyddo’r fro, pynciau am unigolion a chymdeithasau.  Mae’r mwyafrif ohonynt yn Gymraeg, gydag isdeitlau.  Dangoswyd nifer o’r ffilmiau hyn yn ystod y sgwrs a chafwyd ymateb brwdfrydig iawn gan y gynulleidfa.  Cawsom gipolwg ar be’ sy’n bosib i’w wneud pan fydd cymuned yn gweithio gyda’i gilydd.

 

 

 

Selwyn Williams a Joan Santana

 

Dim ond nifer fechan o bobl a lwyddodd i gyrraedd ein Noson Gwis ddiweddaraf, oherwydd y rhew a’r eira.  Er  hynny, cafwyd noson hwyliog iawn, gyda phaned a bara brith, a chafodd pawb wobr i’w fwynhau gartre.

 

 

 

 

 

 

Dyma lun o waith a wnaethpwyd yn y Bore Crefftau.

 

 

 

 

 

 

Mae’r Amgueddfa newydd brynu dwy falf Osram N30 ar Ebay.  Mae’r falfiau anghyffredin hyn yn rhan o gyfres o falfiau a gyflwynwyd gan Osram yn y 1930au.  Roedden nhw’n hawdd i’w cadw yn oer ac felly yn sefydlog iawn, ond oherwydd nae oeddent yn gallu addasu i’r newidiadau ym myd technoleg radio daethant i ben.

 

 

 

 

 

 

 

 

Dyma’r darlithiau nesaf yn ein cyfres ar nos Wener yn yr Amgueddfa am 7.00 y.h.:

Mawrth 15fed, bydd Siaradwyr o StudioMADE, yn cyflwyno Darlith Goffa David Edward Hughes ac yn siarad am ‘Celf, Gwyddoniaeth a Thechnoleg’.  

Ebrill 5ed, Christopher Lees yn siarad am “Anelu at y Ddinas – yn dilyn hanes Swyddog  Radio a Llong Almeinig o’r Rhyfel Byd Cyntaf”.

Mai 17eg, Sue Clark yn siarad am “Golygu a Thrin Ffotograffiaeth”.

Bydd ein Cyfarfod Blynyddol ar Fawrth 15fed, am 6.00 y.h.

Croeso cynnes i bawb. 

Digwyddiadau

Mae'r Amgueddfa yn trefnu sgyrsiau misol rheolaidd yn y Saesneg neu'n ddwyieithog.  Rydym hefyd yn trefnu nifer o sgyrsiau yn y Gymraeg bob blwyddyn. Mae'r sgyrsiau fel arfer ar ddydd Gwener ac yn dechrau am7y.h. Rhestrir isod y digwyddiadau gyda'r sgyrsiau wedi eu hamlygu.

 

 

"Bore Coffi" 

Yn yr Amgueddfa : 01/06/2019 : 10:00 - 12:00

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prosiect CDL

Daeth y prosiect 2 flynedd i ddatblygu ein darpariaeth dysgu i ben yn Ebrill 2013.  Fe'i arianwyd gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri a roedd yn ein galluogi i gael 3 aelod o staff rhan amser i ddatblygu adnoddau dysgu, gwella arddangosfeydd dysgu, trefnu digwyddiadau ac ymweliadau â'r Amgueddfa ac ati.  Mae mwy o fanylion ar gael drwy glicio ar Prosiectau yn y ddewislen uchod neu glicio yma.Lottery Logo