Amgueddfa Gwefr Heb Wifrau

Wireless in Wales Museum

Atal y Wasg

Bydd yr Amgueddfa ar agor dydd Llun, 25/03/2019.  11:00-15:00

 

 

Mae'r e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.

 

 

 

 

 

 

 

 

Mewngofnodi

Diweddariad misol, Mawrth 2019

Diweddariad misol, Mawrth 2019

 

‘Darlledu Digidol Cymunedol’ oedd teitl darlith gyntaf Amgueddfa Gwefr heb Wifrau yn 2019 a chafwyd darlith ysbrydoledig gan Selwyn Williams a Ceri Cunnington o BROcast Ffestiniog.  Llwyfan cyfryngau cymunedol ym Mlaenau Ffestiniog a’r Fro yw BROcast a sefydlwyd ar ôl ymweld â Radio Beca yn Felinfach, Ceredigion.  Mae’n defnyddio’r We, Google, YouTube, Facebook, Twitter ac ati at ddibenion cymdeithasol, cymunedol, er mwyn galluogi lleisiau lleol i gyfathrebu â’i gilydd.  Dathlu cymunedau yw’r bwriad, yn ogystal â rhannu syniadau am yr heriau sy’n bodoli mewn cymunedau gwledig, ac ysbrydoli adfywiad cymdeithasol ac economaidd.  Mae’r rhan fwyaf o gynnyrch BROcast Ffestiniog ar hyn o bryd yn cynnwys fideos am bynciau sydd o ddiddordeb lleol ac sy’n hyrwyddo’r fro, pynciau am unigolion a chymdeithasau.  Mae’r mwyafrif ohonynt yn Gymraeg, gydag isdeitlau.  Dangoswyd nifer o’r ffilmiau hyn yn ystod y sgwrs a chafwyd ymateb brwdfrydig iawn gan y gynulleidfa.  Cawsom gipolwg ar be’ sy’n bosib i’w wneud pan fydd cymuned yn gweithio gyda’i gilydd.

 

 

 

Selwyn Williams a Joan Santana

 

Dim ond nifer fechan o bobl a lwyddodd i gyrraedd ein Noson Gwis ddiweddaraf, oherwydd y rhew a’r eira.  Er  hynny, cafwyd noson hwyliog iawn, gyda phaned a bara brith, a chafodd pawb wobr i’w fwynhau gartre.

 

 

 

 

 

 

Dyma lun o waith a wnaethpwyd yn y Bore Crefftau.

 

 

 

 

 

 

Mae’r Amgueddfa newydd brynu dwy falf Osram N30 ar Ebay.  Mae’r falfiau anghyffredin hyn yn rhan o gyfres o falfiau a gyflwynwyd gan Osram yn y 1930au.  Roedden nhw’n hawdd i’w cadw yn oer ac felly yn sefydlog iawn, ond oherwydd nae oeddent yn gallu addasu i’r newidiadau ym myd technoleg radio daethant i ben.

 

 

 

 

 

 

 

 

Dyma’r darlithiau nesaf yn ein cyfres ar nos Wener yn yr Amgueddfa am 7.00 y.h.:

Mawrth 15fed, bydd Siaradwyr o StudioMADE, yn cyflwyno Darlith Goffa David Edward Hughes ac yn siarad am ‘Celf, Gwyddoniaeth a Thechnoleg’.  

Ebrill 5ed, Christopher Lees yn siarad am “Anelu at y Ddinas – yn dilyn hanes Swyddog  Radio a Llong Almeinig o’r Rhyfel Byd Cyntaf”.

Mai 17eg, Sue Clark yn siarad am “Golygu a Thrin Ffotograffiaeth”.

Bydd ein Cyfarfod Blynyddol ar Fawrth 15fed, am 6.00 y.h.

Croeso cynnes i bawb. 

Diweddariad misol, Chwefror 2019

Diweddariad misol, Chwefror 2019

 

Ers dechrau’r flwyddyn mae Amgueddfa Gwefr heb Wifrau wedi bod yn agor ei drysau i ymwelwyr ar ddydd Sadwrn cyntaf y mis.  Mae hyn yn rhoi cyfle gwych i’r Amatyriaid Radio gysylltu ag Amatyriaid eraill ar draws y byd gan mai dydd Sadwrn yw’r diwrnod gorau  i wneud hynny. Mae hefyd yn gyfle i ni gynnal Boreau Crefftau rheolaidd ar gyfer plant ysgol oed 6-12, o 10.30 tan 12.30.  Rydym yn cynnig dewis eang o grefftau i fechgyn a merched, gan gynnwys peintio, creu gwrthrychau, origami ac ati, o dan arweiniad Carole ac Ann.  Mae nifer y lleoedd ar y Boreau hyn yn gyfyngedig, felly cysylltwch â

Mae'r e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.

os ydych am gadw lle.  Dyma lun o Hannah a Katie yn gwneud anifeiliaid bach ym More Crefftau mis Ionawr.  Buon nhw hefyd yn creu blodau o wifren a farnais ewinedd, a globau eira.

 

Mae’r llun arall yn dangos y rhodd ddiweddaraf mae’r Amgueddfa wedi ei derbyn.  Anrheg briodas yn 1957 oedd y Cossor Melody Maker model 549 ac mae’r radio a’r llyfryn cyfarwyddiadau yn dal mewn cyflwr ardderchog.  Mae ganddo LW, MW A SW ac roedd yn un o’r radios cyntaf i dderbyn VHF/FM.  Defnyddiwyd yr enw ‘Melody Maker’ gan A.C. Cossor Ltd o’r 1920au hwyr am ryw 40 o flynyddoedd; citiau ar gyfer gwneuthurwyr yn y cartref oedd y rhai cyntaf.  Roedd A. C. Cossor yn gynhyrchwyr gwydr gwyddonol yn y 19eg ganrif hwyr a dechreuon nhw weithio yn y maes electronig yn ystod y Rhyfel Byd 1af.  Yn 1936, cynhyrchon nhw eu teledu cyntaf.  Yn ystod yr 2il Ryfel Byd cynhyrchon nhw offer radar ac yn hwyrach offer ar gyfer tyrau rheoli meysydd awyr.  Gwerthwyd y gwaith cynhyrchu Radio a Theledu i Philips yn 1958 a gwerthwyd y cwmni i Raytheon.

 

                                             

 

Dyma’r darlithiau nesaf yn ein cyfres ar nos Wener yn yr Amguedddfa am 7.00 y.h.:

 

Chwefror 15fed, Tony Vine yn siarad am ‘Daearyddiaeth, Daeareg a Gemfeini’.

 

Mawrth 15fed, bydd Siaradwyr o StudioMADE, yn cyflwyno Darlith Flynyddol David Edward Hughes ac yn siarad am ‘Celf, Gwyddoniaeth a Thechnoleg’.

 

Ebrill 5ed, Christopher Lees yn siarad am “Anelu at y Ddinas – yn dilyn hanes Swyddog  Radio a Llong Almeinig o’r Rhyfel Byd Cyntaf”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diweddariad misol, Ionawr 2019

Diweddariad misol, Ionawr 2019

 

Bu diwedd 2018 yn gyfnod prysur iawn i’r Amgueddfa.  Bu Richard Vernon, gitarydd bas band roc ‘The Mission’, yn siarad am ei brofiadau o fywyd ‘ar y lôn’.  Cafodd ei fagu ar Ynys Môn a phrynodd gitar fas i’w hun gydag arian oedd wedi ei neilltuo ar gyfer rhywbeth arall.  Ymunodd â’r byd cerddorol ar ddamwain bron ac mae wedi teithio i lawer o wahanol wledydd yn ystod ei yrfa.  Disgrifiodd y teithiau ‘o gwmpas y byd’ a barai 80 diwrnod heb seibiant, a’r bywyd ar y bws oedd wedi cael ei addasu yn arbennig i’r band fyw ynddo.  Soniodd am yr unigrwydd a’r iselder mae llawer o gerddorion yn dioddef ohonynt a’r angen wedyn i godi a pherfformio ar gyfer cynulleidfaoedd newydd.  Yn y llun, gwelir ‘Rich’ yn perffomio yn 2016.

 

 

 

 

 

 

 

Ar Noson y Curadur, bu David Crawford yn siarad am Thomas Edison y dyfeisiwr, ‘Y Dyn fu bron â dyfeisio radio’.  Pan oedd Edison yn gweithio ar brosiect gwella’r system delegraff i gwmni Western Union yn UDA, sylwodd fod gwreichion yn ymddangos mewn rhan o’r offer lle nad oedd yn disgwyl i hynny ddigwydd.  Yn 1875, heb lawer o dystiolaeth, cyhoeddodd yn y ‘New York Times’ ei fod wedi darganfod grym newydd a enwodd ‘The etheric force’ – gellir gweld y papur newydd yn ein Hamgueddfa.  Cafodd yr honiadau eu gwrthod gan y sefydliad gwyddonol ar y pryd, ond rhoddodd hyn gyfle i’r Cymro David Edward Hughes arbrofi ymhellach am ddwy flynedd.  Yn hwyrach, profodd Heinrich Hertz fod honiadau Edison a David Edward Hughes yn gywir.  Tonnau radio amledd uchel oedd y grym ‘newydd’ hwn a ddarganfuwyd.  Ymhlith y llu o bethau eraill a ddyfeisiodd Edison oedd system radio i gysylltu llongau â’r tir.  Gwerthodd y system i gwmni Marconi yn hwyrach.

 

 

 
Diolch i bawb a gefnogodd ein Bore Coffi Nadolig ar y cyd â Mind Dyffryn Clwyd a chymdeithas y Soroptimists.  Codwyd dros £400 rhyngom.

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Croeso i bawb i’r darlithiau nesaf sy’n cael eu cynnal yn yr Amgueddfa ar nos Wener am 7 o’r gloch.
 
Ionawr 18fed, Dr. Selwyn Williams yn siarad am ‘Radio Digidol Cymunedol.
Chwefror 15fed, Tony Vine yn siarad am ‘Daearyddiaeth, Daeareg a Gemfeini’.
Mawrth 15fed, bydd Siaradwyr o StudioMADE, yn cyflwyno Darlith Flynyddol David Edward Hughes ac yn siarad am ‘Celf, Gwyddoniaeth a Thechnoleg’.
Ebrill 5ed, Christopher Lees, yn siarad am “Anelu at y Ddinas – yn dilyn hanes Swyddog  Radio a Llong Almeinig o’r Rhyfel Byd Cyntaf”.

 

Yn ogystal, bydd Noson Ffilm yn Theatr Twm o’r Nant ar Ionawr 26ain a Noson Gwis yn yr Amgueddfa ar Ionawr 31ain.

 

 

 

Digwyddiadau

Mae'r Amgueddfa yn trefnu sgyrsiau misol rheolaidd yn y Saesneg neu'n ddwyieithog.  Rydym hefyd yn trefnu nifer o sgyrsiau yn y Gymraeg bob blwyddyn. Mae'r sgyrsiau fel arfer ar ddydd Gwener ac yn dechrau am7y.h. Rhestrir isod y digwyddiadau gyda'r sgyrsiau wedi eu hamlygu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prosiect CDL

Daeth y prosiect 2 flynedd i ddatblygu ein darpariaeth dysgu i ben yn Ebrill 2013.  Fe'i arianwyd gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri a roedd yn ein galluogi i gael 3 aelod o staff rhan amser i ddatblygu adnoddau dysgu, gwella arddangosfeydd dysgu, trefnu digwyddiadau ac ymweliadau â'r Amgueddfa ac ati.  Mae mwy o fanylion ar gael drwy glicio ar Prosiectau yn y ddewislen uchod neu glicio yma.Lottery Logo