Amgueddfa Gwefr Heb Wifrau

Wireless in Wales Museum

Atal y Wasg

 
Bydd yr Amgueddfa ar agor ddydd Gwener, 20/09/2018. 
11:00 - 15:00

 

 

 

 

 

Mae'r e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.

 

 

 

 

 

 

 

 

Mewngofnodi

Diweddariad misol, Mehefin 2017. Diolch i Eifion Lloyd Jones am ddod atom unwaith eto, i gyflwyno fersiwn Saesneg y ddarlith a gawsom y llynedd, ‘Brwydr Dechrau Radio yn Frwydr Creu Cenedl’. Darlith oedd hon a gyflwynwyd i Gymdeithas Ryngwladol y Cyfryn

Diweddariad misol, Mehefin 2017.

 

Diolch i Eifion Lloyd Jones am ddod atom unwaith eto, i gyflwyno fersiwn Saesneg y ddarlith a gawsom y llynedd, ‘Brwydr Dechrau Radio yn Frwydr Creu Cenedl’.  Darlith oedd hon a gyflwynwyd i Gymdeithas Ryngwladol y Cyfryngau a Hanes ym Mhrifysgol Leeds yn 1999.  Ynddi honnodd Mr. Jones mai’r frwydr am hawliau iaith a chenedl oedd sbardun sefydlu system ddarlledu unigryw  i Gymru, mewn radio a theledu.  Cawsom gipolwg cynhwysfawr ar hanes y frwydr a arweiniodd yn y pendraw at sefydlu Radio Cymru a S4C.

 

 

 

 

 

 

Mae’r llun yn dangos rhodd ddiweddar i’r Amgueddfa, sef y ‘Voigt Domestic Corner Horn’.  Dyma un o seinyddion prinaf a mwyaf arwyddocaol y byd.  Dyluniwyd y corn gan Paul Voigt  a gwnaethpwyd tua 330 ohonynt rhwng 1934 a 1950; 263 yw rhif yr un yma.  Mae’r corn yn cynnwys seinydd amrediad llawn  PM1 6” Lowther, a welir yn y llun nesaf, o ganlyniad i gyfarfod rhwng Paul Voigt a O.P. Lowther yn 1934.  Roedd cyfuno sgiliau Voigt a Lowther yn creu sain oedd yn glir a real, sy gystal â sain a gynhyrchir gan unrhyw seinydd modern. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diolch i bawb a gefnogodd yr Amgueddfa wrth ddod i wylio’r ffilm ‘I, Daniel Blake’ yn y Clwb Ffilmiau ar Ebrill 28ain.  Ffilm gyfoes iawn.  Codwyd £330.

 

Digwyddiadur Gwefr heb Wifrau:

Mehefin 3ydd, 10.00-12.00 - Bore Coffi Gwefr heb Wifrau a Chlwb Ffilmiau Dinbych yn Eirianfa.  Stondinau amrywiol, yn cynnwys planhigion, cacennau, a chelf i’r plant.

Mehefin 16eg, 19.00 – Bydd David Crawford yn cyflwyno ail ran ei ddarlith ar Radio Luxembourg, 1945-2017.

Croeso cynnes i bawb.

 

 

 

 

Museum December 2016_Update

Diweddariad misol, Rhagfyr 2016

 

Ar nos Wener, Hydref 21ain, cafwyd darlith o fath gwahanol i’r arfer yn ein hamgueddfa, pan fu John Clark yn siarad am ei ddiddordeb, Casglu Gemau.  Dechreuodd trwy sôn am y gwahanol ffyrdd y ffurfiwyd gemau yn y ddaear, a’r dulliau y bu pobl yn eu defnyddio i gyrraedd atynt, ers y bumed ganrif cyn Crist.  Dangosodd luniau o emwaith a grewyd dros y canrifoedd, gan gynnwys un o’r cadwyni cynharaf a wnaethpwyd gan yr Hen Eifftiaid.  Siaradodd am y ffyrdd o brofi a yw gemau yn bur ac yn werthfawr ac eglurodd ei wraig, Sue, sut mae safoni diemyntau.  Yn y llun, mae John yn dangos ei gasgliad o emau, a’r gemwaith mae o wedi creu ei hun, i Tim, Sandra a Vesi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yn ddiweddar, cawsom ddwy eitem ‘newydd’ i’n casgliad o Hen Recordiau, sef dwy record ffonograff silindr:

Recordiad o ‘Silver Threads among the Gold’ yw un, ar label Sterling, a byddai’n para rhyw ddau funud.  Cafodd ei gynhyrchu rhwng 1904 a 1908, pan ddaeth y cwmni i ben.

Silindr Edison Amberol yw’r llall, o 1922, wedi ei gynhyrchu o seliwloid glas ar blastr paris.  ‘Southern Bells’ yw’r recordiad a byddai’n para am ryw bedwar munud.  Byddai’n bosib gwrando ar y record yma gannoedd o weithiau heb iddi dreulio.

Tua 1908, dechreuodd y record gramoffôn fflat ddisodli’r silindrau, a gorffennwyd cynhyrchu nhw yn 1925.  Roedd y silindrau yn dechnolegol uwch eu safon na’r rhai newydd, ond roedd hi’n drafferthus i wneud copïau ohonynt ac felly roedd cynhyrchiant ar gyfer y farchnad gyhoeddus bron yn amhosibl.  

 

 

 

 

 

 

“Noson y Curadur”, fydd ein darlith nesaf, pan fydd David Crawford yn siarad am “Radio Luxembourg 1933-1945”, ar Ionawr 20fed am 19.00.  Croeso cynnes i bawb.

 

Dymunwn Flwyddyn Newydd Dda i holl ffrindiau’r Amgueddfa.  Diolch am eich cefnogaeth yn 2016!

 

 

Digwyddiadau

Mae'r Amgueddfa yn trefnu sgyrsiau misol rheolaidd yn y Saesneg neu'n ddwyieithog.  Rydym hefyd yn trefnu nifer o sgyrsiau yn y Gymraeg bob blwyddyn. Mae'r sgyrsiau fel arfer ar ddydd Gwener ac yn dechrau am7y.h. Rhestrir isod y digwyddiadau gyda'r sgyrsiau wedi eu hamlygu.

 

 

"What Glaciers have done for us" 

Dr Frank Nicholson 

20/09/2019 19:00

 

BORE COFFI 

a ‘DRYSAU AGORED’

28/09/2019 10:00 - 12:00

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prosiect CDL

Daeth y prosiect 2 flynedd i ddatblygu ein darpariaeth dysgu i ben yn Ebrill 2013.  Fe'i arianwyd gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri a roedd yn ein galluogi i gael 3 aelod o staff rhan amser i ddatblygu adnoddau dysgu, gwella arddangosfeydd dysgu, trefnu digwyddiadau ac ymweliadau â'r Amgueddfa ac ati.  Mae mwy o fanylion ar gael drwy glicio ar Prosiectau yn y ddewislen uchod neu glicio yma.Lottery Logo