Amgueddfa Gwefr Heb Wifrau

Wireless in Wales Museum

Atal y Wasg

 
Bydd yr Amgueddfa ar agor ddydd Gwener, 20/09/2018. 
11:00 - 15:00

 

 

 

 

 

Mae'r e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.

 

 

 

 

 

 

 

 

Mewngofnodi

Diweddariad misol, Ebrill 2019.

Diweddariad misol, Ebrill 2019.

 

 

I nodi Dengmlwyddiant Gwefr heb Wifrau ym mis Hydref 2018, comisiynwyd cerflunwaith gan Studio MADE a fyddai’n cyfuno elfennau o fyd celfyddyd, gwyddoniaeth a thechnoleg.  Cyflwynwyd y gwaith gorffenedig i’r Amgueddfa yn ystod Darlith Goffa David Edward Hughes ar Fawrth 15fed, 2019.  Disgrifiodd Mark ac Angela y broses o ddylunio a chreu’r gwaith, ar ôl astudio casgliad yr Amgueddfa, gyda’r bwriad o drawsyrru goleuni a sain rhwng cerflunweithiau digidol rhyngweithiol.  Disgrifion nhw hefyd sut y ffurfiwyd yr arddangosfa yn y Stiwdio ar benwythnos Drysau Agored Dinbych a oedd yn cynnwys delweddau arteffactau o’r casgliad ac hen fideos o fyd radio.  Cafwyd ymateb brwdfrydig iawn gan aelodau’r gynulleidfa, a gobeithir medru defnyddio’r cerflunwaith yn y dyfodol yn ein gwaith gyda phlant a phobl ifanc.  Yn y lluniau, gwelir Mark ac Angela yn gosod y cerflunwaith yn ei le a Mark yn dangos i Vesi sut i’w ddefnyddio.

 

‘Daearyddiaeth, Daeareg a Gemfeini’ oedd testun darlith Tony Vine yn ddiweddar.  Disgrifiodd sut yr ennynwyd diddordeb newydd ynddo ar ôl ymddeol, pan welodd fwced yn llawn o gerrig o’r traeth a pheiriant twmblo cerrig gerllaw.  Mae’r diddordeb wedi datblygu i fod yn angerdd erbyn hyn ac mae’n cydnabod ei fod yn ‘Emydd gydag angerdd am gemfeini a ffosiliau’.  Rhoddodd eglurhad i ni ar sut mae gemfeini wedi cael eu ffurfio mewn gwahanol fathau o greigiau dros y blynyddoedd a sut maen nhw’n dod i’r wyneb.  Soniodd am sut y bu’r cyfandiroedd yn symud yn y gorffennol, gan nodi dau bwynt o ddiddordeb hynod – roedd yr Alban yn arfer bod yn rhan o Norwy, oherwydd gellir gweld yr un gadwyn o fynyddoedd gwenithfaen yn y ddwy wlad; mae cyfandir America yn drifftio 2½ cm i ffwrdd oddi wrth gyfandir Ewrop bob blwyddyn.  Yn y llun, gwelir Tony gyda rhan o’i gasgliad o gemfeini, gemwaith a ffosiliau.

 

 

Roedd yr Amgueddfa yn llawn bwrlwm ar fore Sadwrn, Mawrth 2il, pan gynhaliwyd nifer o weithgareddau yno yr un pryd.  Roedd yr Amatyriaid Radio yn brysur yn cysylltu ag Amatyriaid eraill ar draws y byd, y plant i fyny’r grisiau yn mwynhau’r Bore Crefftau a’r gweddill ohonom yn mwynhau danteithion y Bore Coffi.  Ar ben hyn i gyd, daeth ymwelwyr o Sir Gaer i Ddinbych yn unswydd i weld ein casgliad.

Yr Amatyriaid Radio

 

 

Pobl yn mwynhau’r Bore Coffi

 

 

 

Dyma Bryn Humphreys, un o gefnogwyr Gwefr heb Wifrau, yn gwisgo cap radio a brynodd pan oedd yn gwylio Ras Moduron Le Mans yn Ffrainc yn 1990, er mwyn cael gwrando ar y sylwebaeth Saesneg.  Sylwch ar yr aerial a’r botymau tiwnio a lefel sain ar yr ochr dde ( i Bryn) a bag yn cynnwys y batri ar yr ochr chwith.

 

 

 

Cynhelir dwy ddarlith yn ein cyfres ar nos Wener am 19.00 cyn yr haf:

 

Mai 17eg, Sue Clark yn siarad am “Golygu a Thrin Ffotograffiaeth”.

 

Mehefin 21ain, Mike Farnworth yn siarad am “Y Cymry yn Lerpwl”.

 

Fel rhan o Wyl Ganol Haf Dinbych, byddwn hefyd yn cynnal: 

Bore Coffi Haf a Stondin Blanhigion yn yr Amgueddfa, 01/06/19, 10.00-12.00. 

Bore Crefftau i blant oed 6-12, 01/06/19, 10.30-12.30.  Cysylltwch â’r Amgueddfa i gadw lle.

Mae'r e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.

 

Noson Gwis, 11/06/19, 19.00 – 21.00.

Diwrnod Technegol Ymarferol i Deuluoedd, 15/06/19, 11.00-15.00.

Croeso cynnes i bawb a diolch am eich cefnogaeth.

 

 

 

 

 

 

Digwyddiadau

Mae'r Amgueddfa yn trefnu sgyrsiau misol rheolaidd yn y Saesneg neu'n ddwyieithog.  Rydym hefyd yn trefnu nifer o sgyrsiau yn y Gymraeg bob blwyddyn. Mae'r sgyrsiau fel arfer ar ddydd Gwener ac yn dechrau am7y.h. Rhestrir isod y digwyddiadau gyda'r sgyrsiau wedi eu hamlygu.

 

 

"What Glaciers have done for us" 

Dr Frank Nicholson 

20/09/2019 19:00

 

BORE COFFI 

a ‘DRYSAU AGORED’

28/09/2019 10:00 - 12:00

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prosiect CDL

Daeth y prosiect 2 flynedd i ddatblygu ein darpariaeth dysgu i ben yn Ebrill 2013.  Fe'i arianwyd gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri a roedd yn ein galluogi i gael 3 aelod o staff rhan amser i ddatblygu adnoddau dysgu, gwella arddangosfeydd dysgu, trefnu digwyddiadau ac ymweliadau â'r Amgueddfa ac ati.  Mae mwy o fanylion ar gael drwy glicio ar Prosiectau yn y ddewislen uchod neu glicio yma.Lottery Logo