Amgueddfa Gwefr Heb Wifrau

Wireless in Wales Museum

Atal y Wasg

 
Bydd yr Amgueddfa ar agor ddydd Gwener, 01/02/2020. 
11:00 - 15:00

 

Bydd yr Amgueddfa ar agor ddydd Sadwrn, 01/02/2020. 
11:00 - 15:00

 

Mae'r e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.

 

 

Mewngofnodi

Diweddariad misol, Tachwedd 2019.

Diweddariad misol, Tachwedd 2019.

Cychwynnwyd cyfres ddarlithiau 2019-2020 gyda sgwrs gan Dr. Frank Nicholson ar “Beth mae rhewlifoedd wedi ei wneud i ni?”  Testun amserol iawn ar ôl angladd rhewlif Okjokull yng Ngwlad yr Iâ ym mis Awst ac ar union ddiwrnod y brotest byd-eang yn erbyn newid yn yr hinsawdd o dan arweiniad Greta Thunberg a phobl ifanc.  Dangosodd Dr. Nicholson luniau hyfryd o rewlifoedd mewn gwahanol rannau o’r byd heddiw a disgrifiodd Oes yr Iâ dros Ewrop a Chymru 18,000 o flynyddoedd yn ôl.  Gwelir effaith Oes yr Iâ yn y tirlun, gyda’r dyffrynnoedd rhewlifol, y cymoedd, y cribau a’r dyddodion sy’n sail i’r pridd ac agregrau a ddefnyddiwn.  Mae rhewlifoedd y presennol yn ffynhonnell bwysig o ddŵr ar gyfer cynhyrchu trydan dŵr ond gall y dŵr lifo i’r môr a chodi lefel y môr, fyddai wedyn yn bygwth llawer o ynysoedd a dinasoedd ar draws y byd ac yn gorfodi pobloedd i symud.  Awgrymodd petai’r cap iâ ar yr Ynys Las (Greenland) yn toddi byddai Llif y Gwlff yn peidio a byddai Cymru lawer oerach.

 

 

Roedd penwythnos Drysau Agored yn brysur yn yr Amgueddfa gydag ymwelwyr o bell ac agos.  Diolch i bawb a gefnogodd ein Bore Coffi ar y dydd Sadwrn.

 

Mae ein Boreau Crefftau ar ddydd Sadwrn cyntaf pob mis yn tyfu mewn poblogrwydd, ac mae oedolion yn ogystal â phlant yn dod erbyn hyn.  Eirin oedd thema Bore Crefftau mis Hydref gan ei fod yn cyd-daro â diwrnod Gŵyl Eirin Dinbych.  Yn y llun cyntaf, mae Tomos, Eva, Imogen a Zoe yn creu eirin o glai.

 

 

 

 

 

 

A dyma’r gwaith gorffenedig.

 

Yn y llun nesaf, gwelir Judith a Heather yn peintio bagiau siopa cotwm â lluniau o eirin a phethau hydrefol eraill, o dan arweiniad Avril.  Diolch i Carole am drefnu.

 

Hoffem ddiolch i’n Mentor Amgueddfeydd Susan Dalloe am ei harweiniad a’i chymorth i ni ers cychwyn Gwefr heb Wifrau.  Dymunwn yn dda iddi wrth iddi symud i swydd newydd yn Llundain.  Croesawn Carly Davies fydd yn cymryd ei lle ac edrychwn ymlaen i gydweithio efo hi.

Hoffem ddiolch i Clwyd Wynne am fod yn Gadeirydd y Pwyllgor am rai blynyddoedd.  Gwerthfawrogwn ei gyfraniad i ddatblygiad yr Amgueddfa.  Croesawn Carole Lomax fel Cadeirydd newydd a diolchwn iddi hi am ei gweithgarwch ar ran yr Amgueddfa.

Yn ogystal, diolch i’r gwirfoddolwyr newydd sydd wedi ymuno â ni yn ddiweddar.

 

 

 

Croeso i bawb i’n cyfres ddarlithiau am 7.00 o’r gloch nos Wener yn yr Amgueddfa:

Ar Dachwedd 15fed, bydd David Roberts yn sôn am

“Edau ar draws y cefnfor, y cebl Trawsiwerydd cyntaf”.

Ar Ragfyr 13eg, bydd David Crawford yn cyflwyno

“Noson o Gerdyn Prawf y BBC a’r gerddoriaeth”.

Noson y Curadur yw Ionawr 17eg, a bydd David Crawford yn siarad am “Y Transistor”.

Bwriadwn gynnal Noson Gwis hefyd yn y dyfodol agos.  Gwyliwch y wefan am fanylion.

 

Bydd ein Bore Coffi Nadolig â Stondinau ar Ragfyr 7fed yn Eirianfa, ar y cyd â Mind Dyffryn Clwyd a Gild Eglwys St. Tomos, 10.00-12.00.  Croeso cynnes i bawb fel arfer.

 

 

 

 

 

Digwyddiadau

Mae'r Amgueddfa yn trefnu sgyrsiau misol rheolaidd yn y Saesneg neu'n ddwyieithog.  Rydym hefyd yn trefnu nifer o sgyrsiau yn y Gymraeg bob blwyddyn. Mae'r sgyrsiau fel arfer ar ddydd Gwener ac yn dechrau am7y.h. Rhestrir isod y digwyddiadau gyda'r sgyrsiau wedi eu hamlygu.

 

"Construction of the Conwy Tunnel"

Sgwrs gan: John Barr

21/02/2020 : 19:00

Prosiect CDL

Daeth y prosiect 2 flynedd i ddatblygu ein darpariaeth dysgu i ben yn Ebrill 2013.  Fe'i arianwyd gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri a roedd yn ein galluogi i gael 3 aelod o staff rhan amser i ddatblygu adnoddau dysgu, gwella arddangosfeydd dysgu, trefnu digwyddiadau ac ymweliadau â'r Amgueddfa ac ati.  Mae mwy o fanylion ar gael drwy glicio ar Prosiectau yn y ddewislen uchod neu glicio yma.Lottery Logo