Amgueddfa Gwefr Heb Wifrau

Wireless in Wales Museum

Atal y Wasg

 
Bydd yr Amgueddfa ar agor ddydd Gwener, 20/09/2018. 
11:00 - 15:00

 

 

 

 

 

Mae'r e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.

 

 

 

 

 

 

 

 

Mewngofnodi

Diweddariad misol, Gorffennaf 2019

Diweddariad misol, Gorffennaf 2019

 

Cynhaliwyd nifer o weithgareddau yn yr Amgueddfa fel rhan o ddathliadau Gwyl Ganol Haf Dinbych.  Y Bore Coffi oedd y cyntaf, ar ddiwrnod cyntaf Mehefin, a diolch i bawb a’n cefnogodd, gan gynnwys pobl a deithiodd yn unswydd o’r Rhyl a Llangollen.  Tra bod pobl yn yfed eu coffi ac yn sgwrsio i lawr y grisiau, roedd pobl eraill yn mwynhau sesiwn grefftau i fyny’r grisiau.  Bu’r plant yn creu heuliau o does halen, yn eu crasu yn y pobty a’u peintio a’u farneisio.  Buon nhw hefyd yn creu heuliau origami.  Bu’r oedolion yn peintio ar sidan ac yn creu cardiau cyfarch deniadol iawn.  Mae’r Sesiynau Crefft yn cael eu cynnal ddydd Sadwrn cyntaf y mis drwy’r flwyddyn, 10.30-12.30, ac yn agored i blant 6-12 oed.  Croeso i unrhyw un daro i mewn.  Mae ein Tîm Addysg hefyd yn awyddus i ymweld ag ysgolion a grwpiau plant, i drefnu gweithgareddau yn gysylltiedig â darlledu a’r Amgueddfa Radios.

 

 

 

 

Diolch i bawb oedd yn ddigon dewr i ddod i’r Noson Gwis ar noson eithriadol o wlyb!  Cafwyd noson o gystadlu brwd a hwyl.

 

 

 

 

 

Cynhaliwyd Diwrnod Ymarferol Technegol ar y 15fed a braf oedd gweld teuluoedd yn taro i mewn.  Yn y llun gwelir Rhys a Seren yn gweithio ar Cod Morse.  Roedd hi’n braf hefyd i gael croesawu ymwelydd o Amgueddfa Lerpwl i’n plith am yr ail dro.

 

 

 

 

Bydd yr Amgueddfa ar agor bob dydd Llun a dydd Sadwrn ym mis Gorffennaf a mis Awst.  Byddwn hefyd ar faes Sioe Dinbych ac yn y Babell Wyddoniaeth yn yr Eisteddfod Genedlaethol yn Llanrwst.  O ddechrau mis Medi byddwn yn agor ar ddydd Gwener yn lle dydd Llun, ac ar ddydd Sadwrn cyntaf pob mis.  Mae’n bosib wrth gwrs i unrhyw un ymweld â’r Amgueddfa ar unrhyw adeg, trwy drefnu o flaenllaw wrth gysylltu ar yr ebost,

 

Mae'r e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.

 

 

Digwyddiadau yn yr Amgueddfa 2019 - 2020

CYFRES O SGYRSIAU A DIGWYDDIADAU YN AMGUEDDFA GWEFR HEB WIFRAU DINBYCH 2019 – 2020

 

MEDI 2019

Dydd Gwener 20 Medi: 7yh - 9yh: “What glaciers have done for us”: Siaradwr: Dr Frank Nicholson 

 

 

HYDREF 2019

Dydd Gwener 18 Hydref  7yh - 9yh:  I'w drefnu

    

 

TACHWEDD 2019

Dydd Gwener 15 Tachwedd: 7yh - 9yh: “A Thread Across the Ocean, the first Transatlantic cable”: Siaradwr: David Roberts

 

 

Ragfyr 2019

Dydd Gwener 13 Ragfyr 7yh - 9yh: I'w drefnu.

 

 

IONAWR 2020  

Dydd Gwener 17 Ionawr: 7yh - 9yh “Noson y Curadur”  "The Transistor"  Siaradwr:  David Crawford

 

 

CHWEROR 2020

Dydd Gwener 21 Chwefror: 7yh - 9yh: “Construction of the Conwy Tunnel”  Siaradwr: John Barr

 

 

MAWRTH 2020

Dydd Gwener 20 Mawrth: 7yh - 9yh: Darlith flynyddol  David Edward Hughes  “The Cartographer Humphrey Llwyd of Foxhall” Siaradwr: Dr Hywel Watkin

 

 

EBRILL 2020

Dydd Gwener  3 Ebrill: 7yh - 9yh: “Sacred Welsh Wells - a living link to the pagan past”: Siaradwr: Mike Farnworth

 

 

MAI 2020

Dydd Gwener 15  Mai: 7yh - 9yh: “Researching your family history”: Siaradwr: Alison Bromley

 

 

MEHEFIN 2020

Dydd Gwener 19 Mehefin: 7yh - 9yh. “Our Wild Coast”  Siaradwr: Eurig Jones

 

 

EDRYCHWCH AR Y WEFAN YN GYSON AM FWY O WYBODAETH OS GWELWCH YN DDA

Diweddariad misol, Mai 2019

Diweddariad misol, Mai 2019

 

Chris Lees oedd siaradwr gwadd ein darlith ym mis Ebrill.  Mae Chris yn nofiwr tanddwr profiadol ac yn 1998 bu’n nofio mewn bae yn agos i Ynysoedd Hallaniyat, ger arfordir deheuol Oman.  Amcan y fenter oedd archwilio gweddillion llong y City of Winchester a suddwyd yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf yn 1914.  Roedd taid Chris, Alan Lees, yn Swyddog Radio ifanc ar y llong a chadwodd ddyddiadur manwl iawn o’r cyfnod.    Roedd y City of Winchester ar ei ffordd adre o Calcutta yng Ngorffennaf 1914, yn cario llwyth o de, pan dderbyniodd neges o’r Llywodraeth i ddweud y dylai ddiffodd ei golau a mynd i’r porthladd Prydeinig agosaf, oherwydd cychwyn rhyfela.  Cyn llwyddo i wneud hyn, cipiwyd y llong gan long Almeinig y Königsberg a’i suddo, ar ôl trosglwyddo’r teithwyr a’r cargo.  Rhyddhawyd Alan Lees i ddwylo cyfeillgar a llwyddodd i gyrraedd gartref.  Yn 1998 cafodd Chris gyfle i ymuno â thîm oedd yn mynd i ymweld â’r llong ar waelod y môr, gan wireddu breuddwyd oes iddo.  Yr unig beth roedden nhw’n medru ei adnabod fel rhan o long, ar ôl yr holl flynyddoedd, oedd y rheiliau, a photel gwrw a welir yn y llun, ond mae’r gweddillion yn gartref i gwrel ac algâu bendigedig erbyn hyn. Buon nhw’n aros mewn pentref ar un o’r ynysoedd folcanig cyfagos ac yn cynnal sesiynau addysg i’r plant.  Erbyn hyn mae’r ardal wedi cael ei dynodi yn Ardal o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig ac yn cael ei hamddiffyn.

 

 Bu nifer o grwpiau yn ymweld â’r Amgueddfa yn ddiweddar.  Daeth dosbarth Astudiaethau’r Cyfryngau o Goleg Cambria,

 Llaneurgain, i dreulio’r prynhawn yn astudio’r casgliad.  Daeth grwp Glannau Merswy a Gorllewin Swydd Gaer y Sefydliad Peirianneg a Thechnoleg i wrando ar gyflwyniad i’r Amgueddfa ar brynhawn arall.  Roedden nhw wrth eu boddau.  A bu David yn siarad am Sefton Delmer efo Clwb Rotary Dinbych ym Melin Brwcws

 

 

 

 

 


Yn y lluniau nesaf, gwelir arddangosyn diweddaraf casgliad Gwefr heb Wifrau, sef Radio Transistor Cludadwy o 1956 gyda’i gas lledr gwreidddiol.  Dyma un o’r radios transistor cynnar, a wnaethpwyd gan RCA Victor yn Efrog Newydd ac mae’n cynnwys pedwar transistor.  Y Regency TR1 oedd y radio transistor cyntaf a chynhyrchwyd hwnnw yn UDA yn 1954.  Gwerthwyd 400,000 ohonynt yn y flwyddyn gyntaf.  Roedd perfformiad y radio yn wael, ond roedd yn gychwyn i’r chwyldro transistor a arweiniodd at y byd technolegol rydym yn byw ynddo heddiw.

 

 

 

 

 

Mae Gwefr heb Wifrau a Phopeth Cymraeg yn cefnogi ymgais Dinbych yn Blodeuo yng nghystadleuaeth Cymru yn ei Blodau ac wedi tacluso’r ‘ardd’ wrth y brif fynedfa!

 

 

 

  

 
Bydd ‘na ddwy ddarlith yn ein cyfres ar nos Wener am 19.00 cyn yr haf:
Mai 17eg, Sue Clark yn siarad am “Golygu a Thrin Ffotograffiaeth”.
 
Mehefin 21ain, Mike Farnworth yn siarad am “Y Cymry yn Lerpwl”.

 

Fel rhan o Wyl Ganol Haf Dinbych, byddwn hefyd yn cynnal: 
Bore Coffi Haf a Stondin Blanhigion yn yr Amgueddfa, 01/06/19, 10.00-12.00. 
Bore Crefftau i blant 6-12 oed, 01/06/19, 10.30-12.30.  Cysylltwch â’r Amgueddfa i gadw lle:
Mae'r e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.

 

Noson Gwis, 11/06/19, 19.00 – 21.00 – nodwch y dyddiad newydd!
Diwrnod Technegol Ymarferol i Deuluoedd, 15/06/19, 11.00-15.00.
Croeso cynnes i bawb.

Diweddariad misol, Mehefin 2019.

 

Roedd cyffro mawr yn yr Amgueddfa yn ddiweddar wrth i ni dderbyn ar fenthyg un o’r arddangosion prinaf erioed, sef Phonograph Idelia Edison, rhif 65794, o 1908.  Cynhyrchwyd llai na 500 ohonynt ac mae’n bosib bod hwn yn un o’r rhai prin sydd ar ôl yn ei ffurf wreiddiol.  Mae ganddo gorn ‘cygnet’ mahogani a stylus saffir, nid dur.  Mae’n chwarae silindrau Amberol Edison dau funud a phedwar munud ac mae tua 70 ohonynt yn y casgliad a roddwyd benthyg i ni, yn cynnwys ‘The Trail of the Lonesome Pine’ gan Romain – gweler y llun.  Mae Martyn wedi llwyddo i gael y Phonograph i weithio ac rydym wedi darganfod cwmni yn UDA sy’n medru cyflenwi tiwb rhwber newydd i gysylltu’r corn â’r Phonograph.

 

Mae nifer o recordiau 78RPM Cymraeg o’r 1930-40au yn y casgliad hefyd, gan gynnwys David Lloyd yn canu Aberystwyth, fel y gwelir yn y llun, a Jac a Wil yn canu ‘O Dwed wrth Mam rwy’n dyfod’ ar label Gymraeg Qualiton.

 

“Golygu a Thrin Ffotograffiaeth” oedd testun Sue Clark pan ddaeth i sgwrsio efo ni yn ystod mis Mai.  Cyfeiriodd at yr ymadrodd, “Dydy’r camera byth yn dweud celwydd”, ond erbyn diwedd y noson, roeddem i gyd o’r farn nad yw’n bosib credu yr hyn a welwn mewn ffotograff.  Roedd ganddi nifer o luniau i’w dangos i ni, gan gynnwys y ffotograff cyntaf i gael ei newid, neu ei ‘olygu’, erioed, yn 1846.  Ers hynny, defnyddiwyd nifer o wahanol ffyrdd o olygu a thrin ffotograffau.  Un o’r dulliau cyntaf oedd peintio’r negatif cyn argraffu, ac felly roedd hi’n bosib ychwanegu pethau at y llun gwreiddiol.  Arweiniodd hyn at nifer o straeon am ysbrydion, ac hyd yn oed am anghenfil mewn llyn yn yr Alban.  Roedd hi hefyd yn bosib i ddileu rhywbeth, fel sigarét yn llaw Paul McCartney, neu i newid rhywbeth yn y ffotograff gwreiddiol trwy beintio.  Yn ystod y cyfnod Fictoriaidd pan oedd pobl yn anfodlon gyda’r portread a dynnwyd ohonynt gan y ffotograffydd, roedd ‘retouchist’ wrth law i wella’r lluniau.  

Dull arall o olygu ffotograffau oedd tynnu mwy nag un llun a’u cyfuno; enghraifft nodedig oedd llun ‘The two ways of life’ a grewyd o 32 negatif dros chwe wythnos.  Arweiniodd hyn at greu ffotograffau cyfansawdd, trwy dorri lluniau a’u gosod at ei gilydd a chreu collage.  Roedd hon yn ffordd ddefnyddiol o greu llun o dyrfa o bobl, megys myfyrwyr coleg.  Roedd hefyd yn ffordd dda o gynhyrchu propaganda a chynhyrchwyd llawer o montages dychanol rhwng y ddau ryfel byd.

 

Meddalwedd ar gyfrifiadur sy’n gyfrifol am olygu ffotograffau erbyn heddiw, ac mae’n cael ei defnyddio yn eang ac yn llwyddiannus iawn, yn aml gyda chanlyniadau annisgwyl, difrifol iawn ymhlith yr ifanc wrth iddyn nhw weld cyrff gor-denau eu harwyr.  Ydy wir, mae’r camera yn gallu dweud celwydd!

 

 

 

Croeso cynnes i bawb i’n digwyddiadau yn yr Amgueddfa yn ystod yr Wyl Ganol Haf:
11/06/19, Noson Gwis, 19.00 – 21.00.
15/06/19, Diwrnod Technegol Ymarferol i Deuluoedd, 11.00-15.00.
21/06/19, darlith gan Mike Farnworth ar “Y Cymry yn Lerpwl”, 19.00.

 

 

 

Diweddariad misol, Ebrill 2019.

Diweddariad misol, Ebrill 2019.

 

 

I nodi Dengmlwyddiant Gwefr heb Wifrau ym mis Hydref 2018, comisiynwyd cerflunwaith gan Studio MADE a fyddai’n cyfuno elfennau o fyd celfyddyd, gwyddoniaeth a thechnoleg.  Cyflwynwyd y gwaith gorffenedig i’r Amgueddfa yn ystod Darlith Goffa David Edward Hughes ar Fawrth 15fed, 2019.  Disgrifiodd Mark ac Angela y broses o ddylunio a chreu’r gwaith, ar ôl astudio casgliad yr Amgueddfa, gyda’r bwriad o drawsyrru goleuni a sain rhwng cerflunweithiau digidol rhyngweithiol.  Disgrifion nhw hefyd sut y ffurfiwyd yr arddangosfa yn y Stiwdio ar benwythnos Drysau Agored Dinbych a oedd yn cynnwys delweddau arteffactau o’r casgliad ac hen fideos o fyd radio.  Cafwyd ymateb brwdfrydig iawn gan aelodau’r gynulleidfa, a gobeithir medru defnyddio’r cerflunwaith yn y dyfodol yn ein gwaith gyda phlant a phobl ifanc.  Yn y lluniau, gwelir Mark ac Angela yn gosod y cerflunwaith yn ei le a Mark yn dangos i Vesi sut i’w ddefnyddio.

 

‘Daearyddiaeth, Daeareg a Gemfeini’ oedd testun darlith Tony Vine yn ddiweddar.  Disgrifiodd sut yr ennynwyd diddordeb newydd ynddo ar ôl ymddeol, pan welodd fwced yn llawn o gerrig o’r traeth a pheiriant twmblo cerrig gerllaw.  Mae’r diddordeb wedi datblygu i fod yn angerdd erbyn hyn ac mae’n cydnabod ei fod yn ‘Emydd gydag angerdd am gemfeini a ffosiliau’.  Rhoddodd eglurhad i ni ar sut mae gemfeini wedi cael eu ffurfio mewn gwahanol fathau o greigiau dros y blynyddoedd a sut maen nhw’n dod i’r wyneb.  Soniodd am sut y bu’r cyfandiroedd yn symud yn y gorffennol, gan nodi dau bwynt o ddiddordeb hynod – roedd yr Alban yn arfer bod yn rhan o Norwy, oherwydd gellir gweld yr un gadwyn o fynyddoedd gwenithfaen yn y ddwy wlad; mae cyfandir America yn drifftio 2½ cm i ffwrdd oddi wrth gyfandir Ewrop bob blwyddyn.  Yn y llun, gwelir Tony gyda rhan o’i gasgliad o gemfeini, gemwaith a ffosiliau.

 

 

Roedd yr Amgueddfa yn llawn bwrlwm ar fore Sadwrn, Mawrth 2il, pan gynhaliwyd nifer o weithgareddau yno yr un pryd.  Roedd yr Amatyriaid Radio yn brysur yn cysylltu ag Amatyriaid eraill ar draws y byd, y plant i fyny’r grisiau yn mwynhau’r Bore Crefftau a’r gweddill ohonom yn mwynhau danteithion y Bore Coffi.  Ar ben hyn i gyd, daeth ymwelwyr o Sir Gaer i Ddinbych yn unswydd i weld ein casgliad.

Yr Amatyriaid Radio

 

 

Pobl yn mwynhau’r Bore Coffi

 

 

 

Dyma Bryn Humphreys, un o gefnogwyr Gwefr heb Wifrau, yn gwisgo cap radio a brynodd pan oedd yn gwylio Ras Moduron Le Mans yn Ffrainc yn 1990, er mwyn cael gwrando ar y sylwebaeth Saesneg.  Sylwch ar yr aerial a’r botymau tiwnio a lefel sain ar yr ochr dde ( i Bryn) a bag yn cynnwys y batri ar yr ochr chwith.

 

 

 

Cynhelir dwy ddarlith yn ein cyfres ar nos Wener am 19.00 cyn yr haf:

 

Mai 17eg, Sue Clark yn siarad am “Golygu a Thrin Ffotograffiaeth”.

 

Mehefin 21ain, Mike Farnworth yn siarad am “Y Cymry yn Lerpwl”.

 

Fel rhan o Wyl Ganol Haf Dinbych, byddwn hefyd yn cynnal: 

Bore Coffi Haf a Stondin Blanhigion yn yr Amgueddfa, 01/06/19, 10.00-12.00. 

Bore Crefftau i blant oed 6-12, 01/06/19, 10.30-12.30.  Cysylltwch â’r Amgueddfa i gadw lle.

Mae'r e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.

 

Noson Gwis, 11/06/19, 19.00 – 21.00.

Diwrnod Technegol Ymarferol i Deuluoedd, 15/06/19, 11.00-15.00.

Croeso cynnes i bawb a diolch am eich cefnogaeth.

 

 

 

 

 

 

Digwyddiadau

Mae'r Amgueddfa yn trefnu sgyrsiau misol rheolaidd yn y Saesneg neu'n ddwyieithog.  Rydym hefyd yn trefnu nifer o sgyrsiau yn y Gymraeg bob blwyddyn. Mae'r sgyrsiau fel arfer ar ddydd Gwener ac yn dechrau am7y.h. Rhestrir isod y digwyddiadau gyda'r sgyrsiau wedi eu hamlygu.

 

 

"What Glaciers have done for us" 

Dr Frank Nicholson 

20/09/2019 19:00

 

BORE COFFI 

a ‘DRYSAU AGORED’

28/09/2019 10:00 - 12:00

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prosiect CDL

Daeth y prosiect 2 flynedd i ddatblygu ein darpariaeth dysgu i ben yn Ebrill 2013.  Fe'i arianwyd gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri a roedd yn ein galluogi i gael 3 aelod o staff rhan amser i ddatblygu adnoddau dysgu, gwella arddangosfeydd dysgu, trefnu digwyddiadau ac ymweliadau â'r Amgueddfa ac ati.  Mae mwy o fanylion ar gael drwy glicio ar Prosiectau yn y ddewislen uchod neu glicio yma.Lottery Logo