Amgueddfa Gwefr Heb Wifrau

Wireless in Wales Museum

Atal y Wasg

 
Bydd yr Amgueddfa ar agor ddydd Gwener, 01/02/2020. 
11:00 - 15:00

 

Bydd yr Amgueddfa ar agor ddydd Sadwrn, 01/02/2020. 
11:00 - 15:00

 

Mae'r e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.

 

 

Mewngofnodi

Y ddynes yn y falf

Y Ddynes yn y Falf

Gyda chaniatâd caredig yr Amgueddfa Falfiau Genedlaethol

 

Diweddariad misol, Gorffennaf 2019

Diweddariad misol, Gorffennaf 2019

 

Cynhaliwyd nifer o weithgareddau yn yr Amgueddfa fel rhan o ddathliadau Gwyl Ganol Haf Dinbych.  Y Bore Coffi oedd y cyntaf, ar ddiwrnod cyntaf Mehefin, a diolch i bawb a’n cefnogodd, gan gynnwys pobl a deithiodd yn unswydd o’r Rhyl a Llangollen.  Tra bod pobl yn yfed eu coffi ac yn sgwrsio i lawr y grisiau, roedd pobl eraill yn mwynhau sesiwn grefftau i fyny’r grisiau.  Bu’r plant yn creu heuliau o does halen, yn eu crasu yn y pobty a’u peintio a’u farneisio.  Buon nhw hefyd yn creu heuliau origami.  Bu’r oedolion yn peintio ar sidan ac yn creu cardiau cyfarch deniadol iawn.  Mae’r Sesiynau Crefft yn cael eu cynnal ddydd Sadwrn cyntaf y mis drwy’r flwyddyn, 10.30-12.30, ac yn agored i blant 6-12 oed.  Croeso i unrhyw un daro i mewn.  Mae ein Tîm Addysg hefyd yn awyddus i ymweld ag ysgolion a grwpiau plant, i drefnu gweithgareddau yn gysylltiedig â darlledu a’r Amgueddfa Radios.

 

 

 

 

Diolch i bawb oedd yn ddigon dewr i ddod i’r Noson Gwis ar noson eithriadol o wlyb!  Cafwyd noson o gystadlu brwd a hwyl.

 

 

 

 

 

Cynhaliwyd Diwrnod Ymarferol Technegol ar y 15fed a braf oedd gweld teuluoedd yn taro i mewn.  Yn y llun gwelir Rhys a Seren yn gweithio ar Cod Morse.  Roedd hi’n braf hefyd i gael croesawu ymwelydd o Amgueddfa Lerpwl i’n plith am yr ail dro.

 

 

 

 

Bydd yr Amgueddfa ar agor bob dydd Llun a dydd Sadwrn ym mis Gorffennaf a mis Awst.  Byddwn hefyd ar faes Sioe Dinbych ac yn y Babell Wyddoniaeth yn yr Eisteddfod Genedlaethol yn Llanrwst.  O ddechrau mis Medi byddwn yn agor ar ddydd Gwener yn lle dydd Llun, ac ar ddydd Sadwrn cyntaf pob mis.  Mae’n bosib wrth gwrs i unrhyw un ymweld â’r Amgueddfa ar unrhyw adeg, trwy drefnu o flaenllaw wrth gysylltu ar yr ebost,

 

Mae'r e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.

 

 

Digwyddiadau yn yr Amgueddfa 2019 - 2020

CYFRES O SGYRSIAU A DIGWYDDIADAU YN AMGUEDDFA GWEFR HEB WIFRAU DINBYCH 2019 – 2020

 

MEDI 2019

Dydd Gwener 20 Medi: 7yh - 9yh: “What glaciers have done for us”: Siaradwr: Dr Frank Nicholson 

 

 

HYDREF 2019

Dydd Gwener 18 Hydref  7yh - 9yh:  "The story of the Sun". Siaradwr: David Roberts

    

 

TACHWEDD 2019

Dydd Gwener 15 Tachwedd: 7yh - 9yh: “A Thread Across the Ocean, the first Transatlantic cable”: Siaradwr: David Roberts

 

 

Ragfyr 2019

Dydd Gwener 13 Ragfyr 7yh - 9yh:  "An evening of Test Card and Music": Siaradwr:  David Crawford

 

 

IONAWR 2020  

Dydd Gwener 17 Ionawr: 7yh - 9yh “Noson y Curadur”  "The Transistor"  Siaradwr:  David Crawford

 

 

CHWEROR 2020

Dydd Gwener 21 Chwefror: 7yh - 9yh: “Construction of the Conwy Tunnel”  Siaradwr: John Barr

 

 

MAWRTH 2020

Dydd Gwener 20 Mawrth: 7yh - 9yh: Darlith flynyddol  David Edward Hughes  “The Cartographer Humphrey Llwyd of Foxhall” Siaradwr: Dr Hywel Watkin

 

 

EBRILL 2020

Dydd Gwener  3 Ebrill: 7yh - 9yh: “Sacred Welsh Wells - a living link to the pagan past”: Siaradwr: Mike Farnworth

 

 

MAI 2020

Dydd Gwener 15  Mai: 7yh - 9yh: “Researching your family history”: Siaradwr: Alison Bromley

 

 

MEHEFIN 2020

Dydd Gwener 19 Mehefin: 7yh - 9yh. “Our Wild Coast”  Siaradwr: Eurig Jones

 

 

EDRYCHWCH AR Y WEFAN YN GYSON AM FWY O WYBODAETH OS GWELWCH YN DDA

Diweddariad misol, Mehefin 2019.

 

Roedd cyffro mawr yn yr Amgueddfa yn ddiweddar wrth i ni dderbyn ar fenthyg un o’r arddangosion prinaf erioed, sef Phonograph Idelia Edison, rhif 65794, o 1908.  Cynhyrchwyd llai na 500 ohonynt ac mae’n bosib bod hwn yn un o’r rhai prin sydd ar ôl yn ei ffurf wreiddiol.  Mae ganddo gorn ‘cygnet’ mahogani a stylus saffir, nid dur.  Mae’n chwarae silindrau Amberol Edison dau funud a phedwar munud ac mae tua 70 ohonynt yn y casgliad a roddwyd benthyg i ni, yn cynnwys ‘The Trail of the Lonesome Pine’ gan Romain – gweler y llun.  Mae Martyn wedi llwyddo i gael y Phonograph i weithio ac rydym wedi darganfod cwmni yn UDA sy’n medru cyflenwi tiwb rhwber newydd i gysylltu’r corn â’r Phonograph.

 

Mae nifer o recordiau 78RPM Cymraeg o’r 1930-40au yn y casgliad hefyd, gan gynnwys David Lloyd yn canu Aberystwyth, fel y gwelir yn y llun, a Jac a Wil yn canu ‘O Dwed wrth Mam rwy’n dyfod’ ar label Gymraeg Qualiton.

 

“Golygu a Thrin Ffotograffiaeth” oedd testun Sue Clark pan ddaeth i sgwrsio efo ni yn ystod mis Mai.  Cyfeiriodd at yr ymadrodd, “Dydy’r camera byth yn dweud celwydd”, ond erbyn diwedd y noson, roeddem i gyd o’r farn nad yw’n bosib credu yr hyn a welwn mewn ffotograff.  Roedd ganddi nifer o luniau i’w dangos i ni, gan gynnwys y ffotograff cyntaf i gael ei newid, neu ei ‘olygu’, erioed, yn 1846.  Ers hynny, defnyddiwyd nifer o wahanol ffyrdd o olygu a thrin ffotograffau.  Un o’r dulliau cyntaf oedd peintio’r negatif cyn argraffu, ac felly roedd hi’n bosib ychwanegu pethau at y llun gwreiddiol.  Arweiniodd hyn at nifer o straeon am ysbrydion, ac hyd yn oed am anghenfil mewn llyn yn yr Alban.  Roedd hi hefyd yn bosib i ddileu rhywbeth, fel sigarét yn llaw Paul McCartney, neu i newid rhywbeth yn y ffotograff gwreiddiol trwy beintio.  Yn ystod y cyfnod Fictoriaidd pan oedd pobl yn anfodlon gyda’r portread a dynnwyd ohonynt gan y ffotograffydd, roedd ‘retouchist’ wrth law i wella’r lluniau.  

Dull arall o olygu ffotograffau oedd tynnu mwy nag un llun a’u cyfuno; enghraifft nodedig oedd llun ‘The two ways of life’ a grewyd o 32 negatif dros chwe wythnos.  Arweiniodd hyn at greu ffotograffau cyfansawdd, trwy dorri lluniau a’u gosod at ei gilydd a chreu collage.  Roedd hon yn ffordd ddefnyddiol o greu llun o dyrfa o bobl, megys myfyrwyr coleg.  Roedd hefyd yn ffordd dda o gynhyrchu propaganda a chynhyrchwyd llawer o montages dychanol rhwng y ddau ryfel byd.

 

Meddalwedd ar gyfrifiadur sy’n gyfrifol am olygu ffotograffau erbyn heddiw, ac mae’n cael ei defnyddio yn eang ac yn llwyddiannus iawn, yn aml gyda chanlyniadau annisgwyl, difrifol iawn ymhlith yr ifanc wrth iddyn nhw weld cyrff gor-denau eu harwyr.  Ydy wir, mae’r camera yn gallu dweud celwydd!

 

 

 

Croeso cynnes i bawb i’n digwyddiadau yn yr Amgueddfa yn ystod yr Wyl Ganol Haf:
11/06/19, Noson Gwis, 19.00 – 21.00.
15/06/19, Diwrnod Technegol Ymarferol i Deuluoedd, 11.00-15.00.
21/06/19, darlith gan Mike Farnworth ar “Y Cymry yn Lerpwl”, 19.00.

 

 

 

Digwyddiadau

Mae'r Amgueddfa yn trefnu sgyrsiau misol rheolaidd yn y Saesneg neu'n ddwyieithog.  Rydym hefyd yn trefnu nifer o sgyrsiau yn y Gymraeg bob blwyddyn. Mae'r sgyrsiau fel arfer ar ddydd Gwener ac yn dechrau am7y.h. Rhestrir isod y digwyddiadau gyda'r sgyrsiau wedi eu hamlygu.

 

"Construction of the Conwy Tunnel"

Sgwrs gan: John Barr

21/02/2020 : 19:00

Prosiect CDL

Daeth y prosiect 2 flynedd i ddatblygu ein darpariaeth dysgu i ben yn Ebrill 2013.  Fe'i arianwyd gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri a roedd yn ein galluogi i gael 3 aelod o staff rhan amser i ddatblygu adnoddau dysgu, gwella arddangosfeydd dysgu, trefnu digwyddiadau ac ymweliadau â'r Amgueddfa ac ati.  Mae mwy o fanylion ar gael drwy glicio ar Prosiectau yn y ddewislen uchod neu glicio yma.Lottery Logo